, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chakrasystemet del 3. Navelchakrat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mediyoga – töja, böja, stretcha