, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chakrasystemet del 3. Navelchakrat