, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chakrasystemet del 3. Navelchakrat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chakrasystemet del 2. Rotchakra

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chakrasystemet del ett